Všeobecne záväzné ubytovacie podmienky

 1. Záujemcovia o pobyt v penzióne Grand sú povinní písomne cez e-mail: grandpenzion@gmail.com objednávkou rezervovať si ubytovacie kapacity na základe dostupnosti požadovaného termínu. V objednávke musí záujemca uviesť presný dátum, počet ľudí, prípadne iné špeciálne požiadavky a penzión mu obratom jeho rezerváciu potvrdí.
 2. Po schválení objednávky zašle penzión písomne potvrdenie o rezervácii a informácie o spôsobe platby za pobyt.
 3. V závislosti od termínu nástupu na pobyt platí zákazník 50% z celkovej sumy za ubytovanie a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia rezervácie. Zvyšných 50% je potrebné uhradiť najneskôr do 7 dní pred nástupom na pobyt, ak nebolo vzájomne dohodnuté inak. Zákazník je povinný uhradiť všetky ostatné nedoplatky za pobyt najneskôr v deň nástupu.
 4. V prípade neuhradenia zálohy v stanovenom termíne sa rezervácia automaticky bez vyzvania ruší. Vaša rezervácia je platná až po pripísaní predmetnej sumy na bankový účet chaty. Doplatok ceny pobytu uhradíte najneskôr v deň nástupu prevodom na vyššie uvedený účet, prípadne v hotovosti na mieste pobytu.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť zákazníkovi najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt, resp. hneď ako daná situácia vznikne, a to bezodkladne ak je to v lehote kratšej ako 3 dni pred príchodom hosťa na pobyt. V takomto prípade umožní zákazníkovi čerpanie služieb v inom termíne vhodnom pre zákazníka alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí.
 6. Pozor! Platba poštou alebo bankovým prevodom k nám do troch dní nemusí prísť aj keď ste ju včas zrealizovali. Aby sa nestalo, že rezerváciu kvôli nedorozumeniu zrušíme, nezabudnite nám hneď poslať emailom kópiu dokladu o zaplatení tzv. avízo - iba na základe vašej informácie vieme, že platba je už na ceste a vaša rezervácia nebude zrušená. V emaily uveďte svoje meno alebo meno osoby, ktorá rezerváciu vykonala, a podľa neho budeme vedieť vašu platbu hneď identifikovať. Hneď po obdržaní platby na náš účet, je táto úhrada priradená k Vašej rezervácii a je zo strany penziónu záväzne potvrdená. Zároveň vás žiadame o zaslanie adresy pre vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe do účtovníctva.
 7. Bankové spojenie Penzionu Grand - Účet je vedený v ČSOB a.s. (Majiteľ účtu je BAZINA s.r.o.) – IBAN: SK85 7500 0000 0040 2524 4376. Do popisu treba uviesť Vaše meno a priezvisko, termín pobytu.
 8. V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie ubytovaných osôb, ani osobných vecí hostí, preto odporúčame uzavrieť komerčné poistenie pre prípad zrušenia pobytu, resp. spôsobenia škody.
 9. Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 15. hodina prvého dňa pobytu. Ukončenie pobytu je do 10. hodiny posledného dňa pobytu. Ubytovací čas je teda medzi 15:00 – 20:00. Niekoľko dní pred nástupom na pobyt sa telefonicky spojte s recepciou penziónu na čísle +421 917 342 175 a dohodnite sa na presnom čase nástupu ak je iný ako je uvedené vyššie. Po 20:00 hodine môže chata s izbou disponovať a znovu ju predať. Nedodržanie dohodnutého nástupu na pobyt je považované za zrušenie pobytu zo strany klienta. Zákazník, ktorý požaduje ubytovanie v deň nástupu na pobyt pred 15.-tou hodinou a preto sa izba nemôže predchádzajúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc. Zákazník, ktorý požaduje ukončenie pobytu po 10. hodine posledného dňa a preto sa izba nemôže nasledujúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za nasledujúcu noc. Výnimky z tohto pravidla môžu byť individuálne odsúhlasené len pri voľnej ubytovacej kapacite s pracovníkom recepcie. Pri nedodržaní od ubytovacej hodiny sa účtuje zákazníkovi za každú začatú hodinu po 11:00 suma 5,- Eur.
 10. Penzión Grand si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje Všeobecné záväzné podmienky pre pobyt a ubytovací poriadok penziónu, a ak zákazník spôsobil výrazné poškodenie ubytovacieho zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné a obťažuje iných hostí. Zároveň si penzión vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.
 11. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:
  30 – 19 dní pred nástupom 20% ceny pobytu
  18 – 14 dní pred nástupom 50% ceny pobytu
  13 – 8 dní pred nástupom 90% ceny pobytu
  7 a menej dní pred nástupom 100% ceny pobytu
  So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.
  Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje:
  - zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná
  - ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka.
  V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.
 12. Pracovník recepcie penziónu zapíše ihneď po príchode každú osobu do domovej knihy ubytovaných hostí. Za týmto účelom je zákazník povinný predložiť občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti, z ktorého je možné údaje pre zápis získať. Ak je skutočný počet osôb vyšší ako je uvedený v objednávke, hotel má právo neubytovať nadbytočné osoby ak nemá na to dostupnú kapacitu, v opačnom prípade penzión vyžiada doplatok za osoby navyše. Penzión vydá hosťovi ihneď pri nástupe ubytovací preukaz.
 13. Penzión môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, ako bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od pôvodnej objednávky.
 14. Pri opakovanom príchode do penziónu je hosť povinný preukázať sa platným ubytovacím preukazom, ak ho na to príslušný pracovník zariadenia požiada.
 15. Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný ubytovať hosťa v čase od 15:00 do 20:00. Zmenu je možné dohodnúť individuálne s hosťom, ktorý vopred recepciu informuje s požiadavkou na iný čas príchodu. Po 20-tej hodine je penzión oprávnený voľne disponovať s izbami, na ktoré hostia nenastúpili ak nebolo dohodnuté inak.
 16. Ak si hosť vopred objednal jednolôžkovú izbu, platí cena podľa platného cenníka a penzión účtuje 75% z ceny druhého lôžka.
 17. Ak hosť požiadal o predĺženie ubytovania, môže mu penzión ponúknuť aj na inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný v závislosti od dostupnej kapacity.
 18. Penzión nezodpovedá za veci, ktoré si hosť prinesie do zariadenia, ani za škodu spôsobenú na uložených veciach, pokiaľ tieto neboli uložené na mieste vyhradenom na tento účel. Za peniaze, klenoty a iné cenné veci zodpovedá prevádzkovateľ penziónu iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne (na základe potvrdenia).
 19. Na prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločné priestory ubytovacieho zariadenia, a to priestory pred recepciou, denného baru a reštaurácie. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu, a aj to v čase od 7:00 do 22:00 hod.
 20. Pri onemocnení alebo zranení hosťa penzión zabezpečí privolanie lekárskej pomoci.
 21. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý prevádzkovateľom zariadenia. Prenajaté ubytovanie je hosť oprávnený používať do 10:00 hodiny posledného dňa pobytu. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý inak, uvoľnenie izby je do 10:00 hod. Ak hosť tak neurobí v stanovenej lehote, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt aj za nasledujúci deň.
 22. V izbe, ani v spoločenských priestoroch penziónu nesmie hosť bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.
 23. V penzióne, a zvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrospotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov, kulma na vlasy a pod.)
 24. Pred odchodom je hosť povinný v izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a chodbe svetlo, zatvoriť okno, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.
 25. V celom interiéri penziónu je fajčenie prísne zakázané, okrem na to vyhradených priestorov. Toto porušenie môže chata riešiť peňažnou pokutou až do výšky 100,- Eur. Vyhradené priestory na fajčenie sú v exteriéri chaty a to v prednej časti letnej terasy (hlavný vchod do chaty).
 26. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch penziónu.
 27. Detský kútik je výhradne určený pre deti od 0 do 14 rokov, a to iba v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Za spôsobené škody v detskom kútiku zodpovedá osobne rodič dieťaťa, ktoré škodu spôsobilo. Prosíme, aby ste udržiavali poriadok v detskom kútiku.
 28. Hosťom nie je dovolené v priestoroch penziónu konzumovať alkoholické nápoje, ktoré neboli zakúpené priamo v prevádzke ubytovacieho zariadenia.
 29. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto (napr. lyže je nutné uschovávať výhradne v lyžiarni).
 30. Psov a iné zvieratá chata dovoľuje ubytovať iba v prípade ich zahlásenia na recepcii, a je za ne účtovaný poplatok. Psy a iné zvieratá sa nesmú voľné pohybovať po chate a byť bez dozoru. Majiteľ zodpovedá za čistotu a poriadok (odstraňuje exkrementy do smetných nádob) a má zviera na vodítku.
 31. V čase od 22:00 do 6:00 je na chate nočný kľud, ktorý hosť musí dodržiavať a zdržiava sa akýchkoľvek hlučných prejavov.
 32. Za škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť, ktorý škodu spôsobil svojim konaním. Akékoľvek závady je nutné nahlásiť na recepcii, aby došlo k ich odstráneniu a nevznikla škoda na majetku hosťa, resp. penziónu.
 33. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom najneskôr v deň nástupu pri ubytovaní a registrovaní na recepcii penziónu.
 34. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je zverejnený na našej webovej stránke www.penziongrand-bystra.sk, alebo na požiadanie k nahliadnutiu na recepcii.
 35. Zákazník zaslaním objednávky vyslovuje súhlas, aby prevádzkovateľ spracovával jeho osobné údaje, uvedené v zmluve, a to v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to až do odvolania. Taktiež potvrdzuje, že sa oboznámil s platnými ubytovacími podmienkami a ubytovacím poriadkom hotela.
 36. Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.
 37. Zákazník potvrdením objednávky (e-mailom, písomne, faxom, úhradou faktúry, úhradou za pobyt, súhlasným konaním alebo osobnou dohodou) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky Všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi, a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia ako aj ubytovací poriadok, ktorým sa riadi počas pobytu v penzióne. V prípade, že poruší tieto právne nariadenia, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času a požadovať náhradu vzniknutej škody.

Ubytovacie podmienky sú schválené a platné odo dňa 16.11.2016.

Ubytovací poriadok

Prevádzkovateľ: BAZINA s.r.o., Bystrá 130, 977 01 Brezno

Prevádzka: Penzion Grand, Bystrá 94, 977 01 Brezno

(ďalej len „ubytovateľ“)

Klient, ktorý si prenajme izbu, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok.

 1. Ubytovacie zariadenie môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. S týmto cieľom klient predloží príslušnému pracovníkovi svoj platný doklad o totožnosti.
 2. Ubytovateľ poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
 3. Užívanie ubytovania v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Na základe objednaného ubytovania je ubytovateľ povinný klienta ubytovať najneskôr do 18.00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.
 5. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovateľ poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Ak klient si vopred objedná jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, účtuje ubytovateľ klientovi len cenu za jednolôžkovú izbu aj v prípade, ak z vlastného podnetu ubytuje klienta vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.
 7. Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s ubytovateľom.
 8. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 9. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 10. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.
 11. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási ubytovateľovi.
 12. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár pripadne ubytovateľ.
 13. Ubytovateľ nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
 14. Ubytovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových priestoroch.
 15. Na izbe môže hosť príjmať návštevy iba so súhlasom ubytovateľa po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 22.00 hodiny.
 16. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach ubytovacieho zariadenia klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych príjmačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 17. V objekte a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrickespotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 18. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách ubytovacieho zariadenia hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.
 19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
 20. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. K pobytu domácich zvierat je potrebný súhlas ubytovateľa. Zvieratám je zakázaný vstup do tých priestorov a pobyt v nich, kde sú skladované potraviny, pripravované alebo podávané jedlá a nápoje. Psi musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch ubytovacieho zariadenia náhubok a musia byť vedené na vodítku. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v priestoroch ubytovacieho zariadenia a to vrátane izby, ponechávane bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby). Zvieratá nesmú odpočívať - ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá doprevádza zviera zodpovedá za dodržiavanie nočného pokoja v dobe od 22.00 hodiny do 7.00 hodiny a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku ubytovacieho zariadenia.
 21. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
 22. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 23. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.
 24. Klient platí účet zvyčajne pri príchode.
 25. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, alebo podľa dojednania v objednávke pobytu.
 26. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma ubytovateľ.
 27. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste ubytovacieho zariadenia.
 28. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, ubytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 29. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.
 30. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
 31. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou.
 32. Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje miesto.
 33. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.
 34. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách a vstupe do ubytovacieho zariadenia na viditeľnom mieste.

V Bystrej, dňa 01.12.2016